RUS  AZ  UZ  MN

РОССИИ БЎЙИЧА ТАШИШЛАР

-- Архангельск   15 руб./кг дан бошлаб

-- Воркута           11,50 руб./кг дан бошлаб

-- Владивосток  16,9 руб./кг дан бошлаб

-- Калининград 24 руб./кг дан бошлаб

-- Новосибирск  4,94 руб./кг дан бошлаб

-- Усинск              25 руб./кг дан бошлаб

ХАЛҚАРО ТАШИШЛАР

-- Хитой              85 руб./кг дан бошлаб

-- Мўғилистон       30 руб./кг дан бошлаб

-- Қозоғистон      22 руб./кг дан бошлаб

-- Қирғизистон  23 руб./кг дан бошлаб

-- Ўзбекистон   20 руб./кг дан бошлаб

-- Озарбайжон   21 руб./кг дан бошлаб

ҚЎШИМЧА ХИЗМАТЛАР

-- ТИФ аутсорсинги

-- Авиа ташишлар

-- Эшикдан эшикка етказиб бериш

-- Божхона расмийлаштириши

-- Терминал да қайта ишлаш

-- Юклаш-тушириш ишлари

-- Автоэкспедиция

.

ТРАНСКАРГО – Россия ва МД? бўйича юкларни темир йўл (т/й) бўйича ташиш. Хал?аро юк ташишлар.

Компаниянинг манти?ий жи?атдан тў?ри ва эътиборга молик номи бор: "ТРАНСКАРГО". Бизнинг асосий ихтисослигимиз – бу карго ташишлардир.

Исмнинг «маъноси» жуда оддий – транс (ташиш), карго – юк ташишлар, бизнинг ?олатда – йи?ма юкларнинг, тезкор тарздаги, ?ўл юки темирйўл, ?аво- ва автоташишлар.


МНБ «ТРАНСКАРГО» 10 йилдан орти? ва?т давомида ?ўл юки ташишлари со?асида хизмат кўрсатади, бу ва?т давомида РФ ва МД? ?удудида йўналишлар географиясини кенгайтириш ва муста?камлашга ?амда хал?аро йўналишдаги темирйўл ва автомобил ташишлари бозорида ю?ори сифатли хизматни йўлга ?ўйишга эришдик.

?озирда “ТРАНСКАРГО” нинг йўналишлари географияси РФ, МД?нинг 30 орти? ша?арларини, ?амда Хитой ва Мў?илистонннинг ривожланаётган перспективали йўналишларини ?амраб олади. МНБ «ТРАНСКАРГО» “Россия темир йўллари” нинг аккредитациядан ўтган оператори бўлиб, ўзининг хусусий (ижарага олинган) тезкор поездлар таркибидаги ?ўл юки вагонлари паркига эга, ?айсиким бизга тезкор юкларнинг турли партияларини “вагон-вагон” тамойили бўйича т/й ташишларини ташкил ?илишга имкон беради.

Т/й ташишларида и?тисод ?илиш мумкинми?

  • Темир йўл ташишлари бозоридаги бир неча йиллик фаолият бизга нафа?ат мижознинг юки хавфсизлигидан, балки ?ар бир операциянинг и?тисодий самаралиги тў?рисида ?ай?уришга ўргатди: биз т/й ташишларида ?андай ?илиб и?тисод ?илишни ани? биламиз ва сизга бизнинг тажрибамиздан фойдаланишни таклиф ?иламиз.
  • И?тисод ?илишнинг биринчи ?оидаси – партиянинг ?ажми, и?лим шароитлари, юкнинг ўзига хос хусусиятлари ва мижознинг хо?ишини эътиборга олиб, ?ар бир юк учун индивидуал йўналишни шакллантириш.
  • Иккинчи ?оида – буюртмачи томонидан ?ўшимча харажатларни талаб ?илмайдиган, ани? ўйлаб чи?илган ва ташкил ?илинган, темир йўл ташишларини ва?т билан синалган назорат тизими.

Вани?оят, асосийси

МНБ «ТРАНСКАРГО» –   бу етказиб беришнинг тезкор муддатлари, хавфсизлиги ва имкон даражасидаги нархининг оптимал бирикувидир.Бош?а компаниялар бундай бирикувга ?аракат ?илаётган бир пайтда, биз алла?ачон бунга келдик ва сизга ?озиро? шу ерда т/й ташишлари со?асида фа?атгина фойдали, ва?т билан синалган хизматларини таклиф ?илишга тайёрмиз.

Биз учун асосий ва иккинчи даражали мижозлар мавжуд эмас. Москвадан Калининград, Остона, Олмаотага темир йўл ташишларини амалга ошириб, биз ?амма мижозлар биз билан ?амкорликдан ?они?иш ?осил ?илишлари учун ?ай?урамиз. Бизга товар-транспорт ва бухгалтерия ?ужжатларини расмийлаштиришни ишониб, Сиз ўз ва?тингизни тежайсиз ва МНБ «ТРАНСКАРГО» компанияси ишончли ?амкорга эга бўласиз. Юкларни етказишнинг профессионал тарзда амалга оширилиши – Бизнесингиз фойдалилигини оширишнинг 100% ишончли вариантидир.Мижозларимиз баҳоси

«ТРАНСКАРГО» компаниясининг ишлаш тамойили – бу мижоз томонидан қўйилган вазифани таҳлил қилишга ва кейинги амалга оширилишига мажмуавий ёндашув,сифтнинг доимий тарзда назорат қилиниши, ҳамда индивидуал хусусият ва талабларни эътиборга олган ҳолда кенг қамровдагихизматларни кўрсатиш.

Vasiliy Petrov