RUS  AZ  UZ  MN

RUSİYADA
DAŞIMALAR

-- Arxangelsk   15 rubl/kq-dan

-- Vorkuta           11,50 rubl/kq-dan

-- Vladivostok  16,9 rubl/kq-dan

-- Kalininqrad 24 rubl/kq-dan

-- Новосибирск  4,94 rubl/kq-dan

-- Usinsk              25 rubl/kq-dan

BEYNƏLXALQ
DAŞIMALAR

-- Çin              85 rubl/kq-dan

-- Monqolustan       30 rubl/kq-dan

-- Qazaxstan      22 rubl/kq-dan

-- Qırğızıstan  23 rubl/kq-dan

-- Özbəkistan   20 rubl/kq-dan

-- Azərbaycan   21 rubl/kq-dan

ƏLAVƏ
XİDMƏTLƏR

-- XİF autsorsinqi

-- Aviadaşımala

-- Qapıdan qapıya çatdırma

-- Gömrük rəsmiləşdirməsi

-- Terminal işləmə

-- Yükləmə-boşaltma

-- Avtoekspedisiya

.

TRANSKARQO – Rusiya v? MDB-d? d?mir yol (d/y) da??malar?. Beyn?lxalq y?k da??malar?.

?irk?tin m?ntiqi v? ?z ?v?zin? dan??an ad? var:«TRANSKARQO». Biz ?sas?n karqo da??malar? ?zr? ixtisasla?m???q.

Ad?m?z?n “?ifrinin a??lmas?” asand?r – trans (da??ma), karqo – y?k da??malar?, bizim halda – y??ma y?kl?rin operativ baqaj d?mir yol, avia- v? avtoda??malar?.


10 ild?n ?oxdur ki, “TRANSKARQO” MQKT y?k v? baqaj da??malar? sah?sind? xidm?tl?r g?st?rir, bu vaxt ?rzind? RF v? MDB ?razisind? ?irk?t mar?rutlar co?rafiyas?n? geni?l?ndirm?y? v? m?hk?ml?ndirm?y? nail olmu?, h?m?inin, ?irk?t beyn?lxalq istiqam?tl?rd? d?mir yol v? avtomobil da??malar? bazar?nda y?ks?k keyfiyy?tli xidm?tl?ri d? t??kil edir.

?ndiki zamanda “TRANSKARQO”-nun mar?rutlar co?rafiyas? RF-n?n, MDB-nin  30-dan ?ox ??h?rl?rini ?hat? edir, h?m?inin, ?in v? Monqolustan kimi perspektiv istiqam?tl?ri d? ?hat? edir.

“Rusiya d?mir yolar?”n?n v?kil operatoru olan “TRANSKARQO” ?irk?ti s?r?tli qatarlarda x?susi (icar?y? g?t?r?lm??) baqaj vaqonlar?n?n sahibidir, bu is? biz? “vaqon-vaqon” prinsipi il? m?xt?lif y?k partiyalar?n?n operativ d?mir yol da??malar?n? h?yata ke?irm?y? imkan verir.


D?mir yol da??malar?nda q?na?t etm?k olarm??

  • ?irk?tin d?mir yol da??malar? bazar?nda uzun ill?r boyu i? t?cr?b?si bizi yaln?z m??t?ril?rimizin y?kl?rinin qorumas?n?n t?min edilm?si deyil, h?m?inin h?r ?m?liyyat?n iqtisadi faydas? haqq?nda fikirl??m?yi d? ?yr?dib: Biz do?urdan da d?mir yol da??malar?nda nec? q?na?t etm?yi bilirik v? Siz? bizim t?cr?b?mizd?n istifad? etm?yi t?klif edirik.
  • Q?na?tin birinci qaydas? – partiya h?cmini, iqlim ??raitl?rini, y?k?n x?susiyy?tl?rini v? m??t?ril?rin ist?kl?rini n?z?r? almaq ??rti il? konkret y?k ???n ??xsi mar?rutun i?l?nm?si.
  • ?kinci qayda d?mir yol da??malar?n?n ?sasl? v? m?t???kkil, zaman il? yoxlanm?? n?zar?t sistemi sifari??i t?r?find?n ?lav? x?rc t?l?b etmir.

N?hay?t ki, biz sona ?atd?q v? m?hz burada v? m?hz indi Siz? d?mir yol da??malar? sah?sind? yaln?z s?rf?li, zaman il? yoxlanm?? xidm?tl?ri t?klif etm?y? haz?r?q.

Bizim ???n ?sas v? ikinci d?r?c?li m??t?ril?r yoxdur. Moskvadan Kalininqrada, Astanaya, Almat?ya, Bak?ya v? ba?qa ??h?rl?r? y?k da??malar?n? h?yata ke?irdikd? biz h?r m??t?rimizin biziml? ?m?kda?l?qdan raz? qalmas? haqq?nda fikirl??irik.

Biz? y?k-n?qliyyat v? m?hasibat s?n?dl?rini r?smil??dirilm?sini etibar etdiyiniz halda Siz vaxt?n?za q?na?t edirsiniz v? “TRANSKARQO” MQKT kimi etibarl? partnyor tap?rs?n?z. Y?kl?rinizin pe??kar da??malar? Sizin biznesinizin m?nf??tliyinin y?ks?lm?si ???n 100%-lik variantd?r.Müştərilərimizin rəyləri

“TRANSKARQO” MQKT şirkətinin iş konsepsiyası analizə və müştəri tərəfindən verilmiş tapşırıqların həyata keçirilməsinə kompleks yanaşmadır, keyfiyyətə daimi nəzarət və fərdi spesifika və tələblər nəzərə alınmaqla təqdim edilən xidmətlərin maksimal geniş spektridir.

Vasiliy Petrov